Kaplička (2015, september 14)

Kaplička (2014, september 14)

Kaplička (2014, september 14)

História obce

Obec vznikla v 1. pol. 15. st. na území panstva Kamenica. Sídlisko vybudovali usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva. V 50. rokoch 15. st. sa v Kyjove občas zdržiaval Jiskrovsko—bratrícky kapitán Ján z Tvorkova. Z toho je zrejmé, že sídlisko jestvovalo aj pred polovicou 15. st. V desiatkovom súpise z r. 1538 je uvedená ako rusínska obec. V latinských písomnostiach z 15.-16. st sa vyskytuje pod názvom Kyo. Je to maďarizovaná podoba pôvodného názvu Kyjov. V 15.-16. st. bola majetkovou súčasťou panstva Kamenica. V r. 1600 sídlisko pozostávalo z 26 obývaných poddanských domov a domu šoltýsa. Koncom 16. st. bola stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom, ktorého časť bola roľnícka a časť valaská slovenského a rusínskeho pôvodu. R. 1787 mala obec 63 , a r. 1828 95 domov Do 20. st. tu mali majetky Bornemisovci a Dežofiovci. V 2. pol. 19. st. obec postihlo masové vysťahovalectvo. Po r. 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, sezónne prácou v lesoch a pálením dreveného uhlia. V r. 1919 došlo v obci k vzbure občanov proti rekvirácii. V r. 1941 vypukla v obci epidémia brušného týfu, ktorá si vyžiadala 33 obetí. Počas 2. svetovej vojny v okolí obce pôsobili viaceré partizánske skupiny, ktorým obyvateľstvo poskytovalo všestrannú pomoc. 1. 1.1945 obec obkľúčilo nemecké vojsko, zhromaždilo všetkých občanov pred krčmou a chcelo všetkých postrieľať .
Staré a inojazyčné názvy obce:
1477 Kyo,
1773 Kijov, Kijó, Kijow,
1786 Kijo,
1808 Kijó, Kió, Kyow,
1863 Kijó, Kió.
1920 Kyjov, maď Kijó

Kňazi našej farnosti

Peter Tremko 2019 -

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 15. august 1995
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:

1995 – 2003 správca farnosti Stakčín
1996 – 1996 správca excurrendo Ladomirov
2003 – 2003 správca excurrendo Stakčín
2003 – 2009 farár Snina
2009 – 2019 farár Vislanka
2019 – farár Kyjov

Vladimír Drab 2012 - 2019

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 17.06.1984
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:
1984 – 1993 spr. far. Hrabské
1993 – 1995 spr. far. Malcov
1995 – 1998 spr. far. Velký Lipník
1998 – 2003 spr. far. Keckovce
2003 – 2012 farár Remeniny
2012 – 2019 farár Kyjov

Jozef Greško 2005 – 2012

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 17.06.2000
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:
2000 – 05 spr. far. Certižné
2005 – 2012 spr. far. Kyjov
2012 – duchovný, správca Centra pre rodinu – Sigord

Leontín Lizák ml. 1987 – 2005

Akademický titul: ThLic., PaedDr.
Dátum ordinácie: 17.06.1987
Miesto ordinácie: Prešov
Štúdia:
ThLic. – KUL v Lubline (1999)
PaedDr. – PF KU v Ružomberku (2006)
Pôsobisko:
1987 – 2005 spr. far. Kyjov
2005 – 2012 farár Okružná
2012 – farár Tichý Potok

Miroslav Dancák 1983 – 1987

Akademický titul: ThDr., PhD.
Cirkevný titul: titulárny arcidekan
Dátum ordinácie: 12.06.1983
Miesto ordinácie: Prešov
Štúdia:
ThLic. – PAT v Krakove (1999)
ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2004)
Pôsobisko:
1983 – 1987 spr. far. Kyjov
1987 – 95 spr. far. Vojcice
1995 – 99 spr. far. Hlinné
1997 – odb. asistent GBF PU
1999 – 2007 vicerektor knazského seminára Prešov
2003 – predseda Akademického senátu GBF PU
2007 – 2010 farár Velký Lipník
2010 – rektor Knazského seminára v Prešove

Jozef Šoltýs (excur. Z Orlova) 1979 – 1983
Michal Drahňovský 1978 – 1979

Dátum ordinácie: 02.06.1968
Miesto ordinácie: Michalovce
Pôsobisko:
1969 – 77 spr. far. Matysová
1977 – 78 spr. far. Jakubany
1978 – 79 spr. far. Kyjov
1980 – 85 spr. far. Krajná Bystrá
1985 – 86 spr. far. Breznicka
1986 – 87 spr. far. Cígelka
1987 – 92 spr. far. Ortutová
1992 – 96 spr. far. Lukov
1996 – 97 – spr. far. Keckovce
1997 – 2005 spr. far. Žakovce
2005 – na odpocinku
Adresa:
Vsetínska 11, 064 01 Stará Lubovna

Fedor Bugír 1974 – 1977
V roku 1950 bol čas pravoslávie, a preto vo farnosti nebol žiadný náš kňaz.
Jozef Molčan 1948 – 1950
Jakub Milly 1900 – 1948
Alojz Mráz 1864 – 1898
Alexej Samovolský 1863 – 1864
Anton Rojkovič 1853 – 1863
Juraj Lazor 1839 – 1853
Peter Hvozdovič 1824 – 1839

História farnosti

Farnosť Kyjov je tvorená farnosťou Kyjov a filiálkou Pusté Pole. Vo farnosti sa nachádza chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky a dve kaplnky. Jedna priamo v dedine, kaplnka sv. Kríža a druhá pri ceste do Šarišského Jastrabia – kaplnka Nanebovstúpenia Pána. Vo farnosti je 769 obyvateľov a z toho gréckokatolíkov je 697.
Chrám Narodenia Panny Márie
– Podľa schematizmu je chrám postavený v roku 1850. V obecnej kronike je to rok 1810. Iný zdroj hovorí o roku 1868.Chrám je barokovo-klasicistický, jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou barokovou vežou. Vnútorné zariadenie zo zač. 20. st.
Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
– Nachádza sa pri ceste do Šar. Jastrabia, postavená r. 1905. Malá ľudová stavba s dekoratívne riešeným štítovým priečelím s dvoma pilastrami, segmentovým portálom a trojhranným štítom, v ktorom je okrúhle okienko a pestré kvety.
Kaplnka sv. Kríža
– Bola postavená v roku 1898. Nachádza sa v dedine pri obecnom úrade. Táto kaplnka je národnou kultúrnou pamiatkou.

Hospodárska rada

Hospodárska rada farnosti sa venuje hospodárskym a materiálnym veciam vo farnosti a jej členovia sú:

Michal Semančík
Andrej Petrík
Juraj Macura
Ján Chovanec
Ján Farkáš
Alexander Urda
Michal Gladiš
Juraj Dirga
Eva Petríková
Anna Stričová

Pastoračná rada

Pastoračná rada farnosti Kyjov bola zriadená koncom roka 2005. Je tvorená dvomi sekciami. Sekcia pre deti a mladých a sekcia pre strednú a staršiu generáciu. Doposiaľ je aktívna sekcia pre deti a mladých. V najbližšej budúcnosti začne pôsobiť aj sekcia pre strednú a staršiu generáciu.

Sekcia pre deti a mladých je tvorená:

Lenka Pavlovská
Helena Hricová
Peter Hric
Iveta Rešetárová

 

Sekcia pre strednú a staršiu generáciu je tvorená: