História obce

Obec vznikla v 1. pol. 15. st. na území panstva Kamenica. Sídlisko vybudovali usadlíci so šoltýsom podľa zákupného práva. V 50. rokoch 15. st. sa v Kyjove občas zdržiaval Jiskrovsko—bratrícky kapitán Ján z Tvorkova. Z toho je zrejmé, že sídlisko jestvovalo aj pred polovicou 15. st. V desiatkovom súpise z r. 1538 je uvedená ako rusínska obec. V latinských písomnostiach z 15.-16. st sa vyskytuje pod názvom Kyo. Je to maďarizovaná podoba pôvodného názvu Kyjov. V 15.-16. st. bola majetkovou súčasťou panstva Kamenica. V r. 1600 sídlisko pozostávalo z 26 obývaných poddanských domov a domu šoltýsa. Koncom 16. st. bola stredne veľkou dedinou s výlučne poddanským obyvateľstvom, ktorého časť bola roľnícka a časť valaská slovenského a rusínskeho pôvodu. R. 1787 mala obec 63 , a r. 1828 95 domov Do 20. st. tu mali majetky Bornemisovci a Dežofiovci. V 2. pol. 19. st. obec postihlo masové vysťahovalectvo. Po r. 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, sezónne prácou v lesoch a pálením dreveného uhlia. V r. 1919 došlo v obci k vzbure občanov proti rekvirácii. V r. 1941 vypukla v obci epidémia brušného týfu, ktorá si vyžiadala 33 obetí. Počas 2. svetovej vojny v okolí obce pôsobili viaceré partizánske skupiny, ktorým obyvateľstvo poskytovalo všestrannú pomoc. 1. 1.1945 obec obkľúčilo nemecké vojsko, zhromaždilo všetkých občanov pred krčmou a chcelo všetkých postrieľať .
Staré a inojazyčné názvy obce:
1477 Kyo,
1773 Kijov, Kijó, Kijow,
1786 Kijo,
1808 Kijó, Kió, Kyow,
1863 Kijó, Kió.
1920 Kyjov, maď Kijó

Kňazi našej farnosti

Peter Tremko 2019 -

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 15. august 1995
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:

1995 – 2003 správca farnosti Stakčín
1996 – 1996 správca excurrendo Ladomirov
2003 – 2003 správca excurrendo Stakčín
2003 – 2009 farár Snina
2009 – 2019 farár Vislanka
2019 – farár Kyjov

Vladimír Drab 2012 - 2019

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 17.06.1984
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:
1984 – 1993 spr. far. Hrabské
1993 – 1995 spr. far. Malcov
1995 – 1998 spr. far. Velký Lipník
1998 – 2003 spr. far. Keckovce
2003 – 2012 farár Remeniny
2012 – 2019 farár Kyjov

Jozef Greško 2005 – 2012

Akademický titul: Mgr.
Dátum ordinácie: 17.06.2000
Miesto ordinácie: Prešov
Pôsobisko:
2000 – 05 spr. far. Certižné
2005 – 2012 spr. far. Kyjov
2012 – duchovný, správca Centra pre rodinu – Sigord

Leontín Lizák ml. 1987 – 2005

Akademický titul: ThLic., PaedDr.
Dátum ordinácie: 17.06.1987
Miesto ordinácie: Prešov
Štúdia:
ThLic. – KUL v Lubline (1999)
PaedDr. – PF KU v Ružomberku (2006)
Pôsobisko:
1987 – 2005 spr. far. Kyjov
2005 – 2012 farár Okružná
2012 – farár Tichý Potok

Miroslav Dancák 1983 – 1987

Akademický titul: ThDr., PhD.
Cirkevný titul: titulárny arcidekan
Dátum ordinácie: 12.06.1983
Miesto ordinácie: Prešov
Štúdia:
ThLic. – PAT v Krakove (1999)
ThDr., PhD. – PAT v Krakove (2004)
Pôsobisko:
1983 – 1987 spr. far. Kyjov
1987 – 95 spr. far. Vojcice
1995 – 99 spr. far. Hlinné
1997 – odb. asistent GBF PU
1999 – 2007 vicerektor knazského seminára Prešov
2003 – predseda Akademického senátu GBF PU
2007 – 2010 farár Velký Lipník
2010 – rektor Knazského seminára v Prešove

Jozef Šoltýs (excur. Z Orlova) 1979 – 1983
Michal Drahňovský 1978 – 1979

Dátum ordinácie: 02.06.1968
Miesto ordinácie: Michalovce
Pôsobisko:
1969 – 77 spr. far. Matysová
1977 – 78 spr. far. Jakubany
1978 – 79 spr. far. Kyjov
1980 – 85 spr. far. Krajná Bystrá
1985 – 86 spr. far. Breznicka
1986 – 87 spr. far. Cígelka
1987 – 92 spr. far. Ortutová
1992 – 96 spr. far. Lukov
1996 – 97 – spr. far. Keckovce
1997 – 2005 spr. far. Žakovce
2005 – na odpocinku
Adresa:
Vsetínska 11, 064 01 Stará Lubovna

Fedor Bugír 1974 – 1977
V roku 1950 bol čas pravoslávie, a preto vo farnosti nebol žiadný náš kňaz.
Jozef Molčan 1948 – 1950
Jakub Milly 1900 – 1948
Alojz Mráz 1864 – 1898
Alexej Samovolský 1863 – 1864
Anton Rojkovič 1853 – 1863
Juraj Lazor 1839 – 1853
Peter Hvozdovič 1824 – 1839

História farnosti

Farnosť Kyjov je tvorená farnosťou Kyjov a filiálkou Pusté Pole. Vo farnosti sa nachádza chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky a dve kaplnky. Jedna priamo v dedine, kaplnka sv. Kríža a druhá pri ceste do Šarišského Jastrabia – kaplnka Nanebovstúpenia Pána. Vo farnosti je 769 obyvateľov a z toho gréckokatolíkov je 697.
Chrám Narodenia Panny Márie
– Podľa schematizmu je chrám postavený v roku 1850. V obecnej kronike je to rok 1810. Iný zdroj hovorí o roku 1868.Chrám je barokovo-klasicistický, jednoloďový s rovným uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou barokovou vežou. Vnútorné zariadenie zo zač. 20. st.
Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
– Nachádza sa pri ceste do Šar. Jastrabia, postavená r. 1905. Malá ľudová stavba s dekoratívne riešeným štítovým priečelím s dvoma pilastrami, segmentovým portálom a trojhranným štítom, v ktorom je okrúhle okienko a pestré kvety.
Kaplnka sv. Kríža
– Bola postavená v roku 1898. Nachádza sa v dedine pri obecnom úrade. Táto kaplnka je národnou kultúrnou pamiatkou.